Per a una explicació inicial sobre les tarifes, cliqueu i llegiu primer aquest apartat:

TARIFES
Per què unes tarifes?

Des de la Coordinadora de Treballadores Autònomes de CGT Catalunya hem decidit que és imprescindible que tots els sectors comencem a acordar unes tarifes mínimes per tal de lluitar per una remuneració justa de la nostra feina.

Que es consideri il·legal que les associacions professionals publiquin tarifes, però que al mateix temps sigui legal que se’ns paguin sous de misèria per sota de l’SMI és una mostra clara de a qui serveixen les lleis.

Per publicar aquestes tarifes, des de CGT ens emparem en la directiva europea publicada el setembre de 2022 que eximeix a les treballadores autònomes sense assalariades de l’aplicació de la llei de la competència i de les disposicions sobre llibertat sindical que emanen de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Evidentment, publicar tarifes d’absolutament tots els sectors on hi ha un cert volum de treballadores autònomes és una tasca molt extensa. A més, cada sector té unes especificitats sobre com es calculen i alguns requereixen més feina que d’altres. Per això, anirem publicant tarifes per sectors segons les forces que tinguem. Si voleu donar un cop de mà us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Com es calculen?

Cada feina té unes característiques diferents i la correlació de forces entre treballadores i empreses a cada sector marca totalment el que es pot cobrar.

Per això, sobretot veiem important que ens marquem un preu/hora mínim que ens permeti subsistir. Però cal repetir: és un preu mínim. Ha de tenir la mateixa funció que el Salari Mínim Interprofessional: garantir que les treballadores amb menys poder de negociació puguin cobrar amb un mínim de dignitat.

A més, tot i que actualment algunes de nosaltres puguem estar cobrant per sobre d’aquests mínims plantejats, defensar un augment dels preus que es paguen a les treballadores que menys cobren també repercuteix en una major valoració de la nostra feina, i ens permet també exigir tarifes majors. Per tant, lluitar per augmentar els mínims és positiu per a totes les treballadores.

Per altra banda, a l’hora de calcular tarifes mínimes també ens fixem en quin seria el cost per a l’empresa de contractar-nos, ja que en una gran majoria de casos el fet d’externalitzar en treballadores autònomes la feina és perquè en cas de contractació assalariada ens haurien de pagar més.

També cal remarcar que són tarifes orientatives, d’acord amb les hores que de mitjana calculem que requereix cada feina. Però totes sabem que cada encàrrec és diferent, i que alguns poden implicar moltes més hores i complicacions que d’altres. Per tant, és important tenir en compte el temps de dedicació real estimada i les particularitats de l’encàrrec.

A banda, també s’han de contemplar altres feines que no són estrictament l’execució, com poden ser els esborranys, les reunions amb el client, la investigació prèvia, etc. que també s’han de repercutir en les tarifes.

I per últim, però no menys important, també hem d’incloure en el preu del treball totes les despeses indirectes que assumim nosaltres, com són la gestoria, material, lloguers, impostos, etc.


Plantejament preliminar

En primer lloc, volem destacar que en el sector audiovisual és un dels que podem trobar amb major quantitat de treballadores falsament autònomes. En concret de moment plantegem les tarifes per a activitats d’enregistrament i edició; que poden servir d’exemple o guia per a altres similars.

Aleshores, per poder plantejar unes tarifes justes en aquest cas s’han de tenir en compte algunes qüestions importants. Per dur a terme la major part de la nostra feina es requereixen importants inversions tant en equips, com en materials i coneixements. En alguns casos pot ser que les empreses posin el seu propi material, però és molt comú que t’exigeixin tenir-lo tu. A més, aquests equips requereixen actualitzacions constants, que també tenen cost. Per tant, tenim unes despeses estructurals i d’amortització considerables.

Per altra banda, el nostre sector és molt inestable quant a feina, tenint a vegades pics d’activitat molt concentrada i períodes sense feina. Per tant, també hem de tenir en compte en les nostres tarifes aquesta variabilitat.

A tot això, se li ha de sumar totes les despeses de qualsevol autònoma: quotes, espai, temps de treball indirecte, vacances, etc.

Tarifes

Tenint en compte tot això, aquestes són les remuneracions aproximades que considerem mínimes:

Preu hora: 35 euros

1/2 jornada de feina: 200 euros

1 jornada de feina: 250 euros

Material propi: 50 euros (Entenem que en el cas d’haver d’aportar nosaltres el material hem de cobrar un extra. Aquesta és una xifra aproximada, la quantitat l’haureu de valorar en funció del tipus de material i del seu cost).

Al total s’ha de contemplar afegir-hi els costos per desplaçaments, dietes, pernoctacions, i altres despeses directes. En el cas de jornades de feina llunyanes, o que impliquin despeses de dietes, desplaçaments o qualsevol altra despesa associada a l’execució de la feina, s’ha de cobrar un extra del valor del cost.

*Darrera actualització: febrer de 2024.

Desplaça cap amunt